TERMA & SYARAT
SILA BACA PERSETUJUAN YANG SAH DI SISI UNDANG-UNDANG ANTARA ANDA DAN Bullbet8.com DENGAN TELITI. SILA PASTIKAN BAHAWA ANDA TELAH MEMAHAMI ISI KANDUNGAN DALAM PERSETUJUAN INI. JIKA ANDA MEMPUNYAI SEBARANG SYAK WASANGKA MEGENAI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANDA DISEBABKAN OLEH PENERIMAAN PERJANJIAN INI. SILA BERUNDING DENGAN PEGUAM SAH DI BAWAH BIDANG KUASA ANDA.

Definisi
Dalam persetujuan ini perkataan-perkataan dan terma-terma berikut mempunyai maksud seperti yang tertera di bawah melainkan konteks dinyatakan sebaliknya.

Kasino Online
Sistem permainan intenet di laman ini dan perkhidmatan berkenaan dan aktiviti-aktiviti mainan yang ditawarkan dan dipaparkan di www.Bullbet8.com, termasuk tapi tidak terhad kepada, Kasino online, kasino keno, dan/atau Kasino online dan/atau permainan-permainan yang lain, di mana ia boleh digunakan;

Akaun Taruhan
Satu akaun peribadi dihadkan kepada satu alamat rumah tangga tempatan, dibuka oleh individu dan diselenggara oleh kami membolehkan ahli tersebut bermain mainan di Kasino online;

Nama Pengguna dan Kata Laluan
Nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih apabila terdaftar dengan Kasino online.

Anda
Pengguna Perisian Kasino online termuat turun dari Laman Web.

Kami/Kita/Kepunyaan Kita
Bullbet8.com, www.bullbet8.com, Bullbet

Laman Web
www.bullbet8.com, dan sebarang pengaksesan laman-laman berkaitan melalui pautan atau cara pengaksesan yang lain.

Pokok Persetujuan
Persetujuan ini meliputi persetujuan di antara anda dengan kami berkaitan dengan penggunaan Kasino online anda untuk membuat pertaruhan sebenar secara berhibur.

Syarat-syarat Sah Disisi Undang-undang
 1. Anda hanya dibenarkan untuk menggunakan Kasino online dan/atau Laman Web ini jika anda berumur sah dan boleh dibukti di sisi undang-undang yang ditentukan oleh negara kelahiran anda.
 2. Tidak kira dalam apa jua situasi, anda tidak dibenarkan menggunakan Kasino online dan/atau Laman Web ini jika anda berumur di bawah 18 tahun.
 3. Sesetengah pihak penguatkuasa undang-undang tidak mendefinisikan kesahan pertaruhan online sedangkan yang lain pula mengakibatkan pertaruhan online menjadi haram secara spesifik. Kami tidak berniat mempertikaikan hujah-hujah sama ada barangsiapa patut menggunakan Kasino online dan/atau penggunaan Laman Web ini adalah tindakan haram. Ketersediaan Kasino online dan/atau Laman Web ini tidak akan ditaksir sebagai tawaran atau ajakan daripada kami bagi untuk menggunakan Kasino online di sebarang negara di mana penggunaan sedemikian adalah tindakan haram. Penggunaan Kasino online boleh ditaksahkan pada bila-bila masa apabila dilarang oleh sebarang undang-undang yang sedia ada. Anda bersetuju memikul tanggungjawab dalam menentukan sama ada penggunaan Kasino online di negara kelahiran anda bertentangan dengan undang-undang.
Jaminan
 1. Kami hanya mengizinkan pengaksesan ke dalam Kasino online melalui rangkaian diperlindung oleh penyulitan data serta cuma boleh log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan. Anda tidak dapat bermain di dalam Kasino online tanpa berjaya melalui sekuriti log masuk kami.
 2. Anda dinasihati mesti melindungi nama pengguna dan kata laluan anda secara sulit dan peribadi serta jangan mendedahkannya kepada sesiapa pun. Jangan sekali-kali menggunakan kata laluan milik orang lain. Anda harus memikul tanggungjawab anda bagi semua transaksi berkaitan dengan akaun taruhan anda yang dikendali dengan kata laluan anda. Kami akan menganggap barangsiapa yang memasuki nama pengguna dan kata laluan anda dengan tepat adalah anda serta kesemua transaksi yang dikendali di bawah nama pengguna dan kata laluan yang tepat ini akan diambil kira sah dalam permainan.
 3. Ini adalah kewajiban anda dalam memastikan bahawa anda mengerti semua terma dan prosedur permainan di dalam Kasino online dan hak penggunaan untuk permainan online sebelum anda bermain sebarang permainan sebegitu.
 4. Anda tidak akan memecah masuk, akses, atau cuba memecah masuk atau akses atau sebaliknya memintas sistem sekuriti kami. Jika kami syak atau mengetahui bahawa anda berniat atau bercadang cuba untuk memecah masuk, akses atau cuba memecah masuk atau akses atau sebaliknya memintas sistem sekuriti kami atau Perisian ini, kami akan berhak memberhentikan pengaksesan anda ke dalam Kasino online dengan segera dan/atau mengakibatkan akaun anda disekat, serta kami berhak mengikut budi bicara untuk memaklumkan perkara sedemikian kepada pihak-pihak berkuasa bersesuaian.
Tanggungjawab Anda
 1. Kami tidak boleh membuat pernyataan atau jaminan terhadap kesahan atau sebaliknya mengenai pengaksesan dan penggunaan Kasino online di negara tempat kelahiran anda dan ini adalah sekadar tanggungjawab anda untuk menentukan pengaksesan dan penggunaan Kasino online sebegini oleh anda, sama ada menyalahi undang-undang atau tidak. Kami menjamin bahawa penglibatan sebegini bukan bertujuan menyebabkan anda bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada.
 2. Anda harus bertanggungjawb sepenuhnya ke atas semua cukai, bayaran dan kos-kos lain yang berkaitan dan menimbul dari habuan kemenangan yang diperolehi melalui penggunaan Kasino online.
Pembayaran
 1. Kami bersetuju bahawa kami atau syarikat pemprosesan pembayaran bagi pihak kami akan mengendalikan segala transaksi kewangan dan akaun. Anda selanjutnya bersetuju bahawa pemporsesan pembayaran berhak untuk menahan sebarang bayaran jikalau pemprosesan pembayaran mempunyai sebab untuk mempercayai atau mengesyaki bahawa anda mungkin terlibat dalam atau telah terlibat dalam aktiviti penipuan, persubahatan, haram atau tidak wajar.
 2. Anda bersetuju untuk membayar sepenuhnya sebarang atau semua bayaran yang terhutang pad kami atau pihak ketiga berhubungan dengan penggunaan anda di Kasino online. Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda tidak akan membuat sebarang pulangan atas caj dan/atau penolakan atau pembatalan ataupun sebaliknya menyimpan sebarang bayaran milikan anda dan jika berlaku situasi sebegini anda akan membayar balik dan membayar ganti rugi kepada kami bagi bayaran tidak terbayar sebegini termasuk sebarang perbelanjaan ditanggung oleh kami dalam proses mengumpul bayaran daripada anda.
 3. Sila ambil perhatian bahawa jika sebarang pendepositan/pengeluaran diproses melalui akaun e-wallet taruhan, akaun-akaun ini mesti menunjukkan maklumat peribadi yang sama dengan maklumat yang dibekalkan dalam Pendepositan/Pengeluaran di Bullbet8.com. Tiada transaksi pihak ketiga akan dibenarkan.
 4. Semasa proses pengeluaran, sila ambil perhatian bahawa Bullbet8 berhak untuk memilih kaedah pembayaran untuk memindahkan kemenangan anda ke akaun anda.
 5. Anda mengiktiraf bahawa penjana nombor kami akan memutuskan keputusan pertaruhan yang dimainkan oleh anda di Kasino online dan anda bersetuju dengan semua keputusan dalam permainan sebegini. Malahan, anda juga mengerti bahawa mustahil kemunculan percanggahan keputusan di antara Perisian dan pekhidmat (server) permainan serta keputusan termuncul di dalam pekhidmat (server) permainan akan diutamakan. Di samping itu, anda juga mengetahui dan menyetujui bahawa rekod kami akan menjadi kuasa muktamad dalam menentukan syarat-syarat dan penyertaan anda dalam aktiviti-aktiviti permainan di Kasino online.
 6. Anda tidak akan melibatkan diri dalam sebarang tindakan atau peragaan atau apa-apa kelakuan yang memburukkan reputasi kami atau Pembekal Perisian atau mana-mana pembekal-pembekal perkhidmatan yang berkenaan.
 7. Anda memaklumi bahawa namun akaun taruhan anda terdedah anda masih akan melindungi kami sepenuhnya dan mempertahankan kami tidak mudarat dari serta bertentangan terhadap semua dan sebarang kerugian, kos, perbelanjaan, tuntutan, permintaan, liabiliti serta kerosakan akan tetapi mengakibatkan anda (a) memasuki, mengguna atau mengguna semula Laman Web atau Kasino online; (b) memungkir sebarang terma-terma dan syarat-syarat terkandung dalam persetujuan ini. Lagipun, anda bersetuju bahawa melindungi sepenuhnya, mempertahankan dan menjaga kami, pegawai-pegawai kami, pengarah-pengarah, kakitangan, agen-agen, kontraktor-kontraktor dan pembekal-pembekal tidak mudarat dari serta bertentangan terhadap semua tuntutan, liabiliti, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk upah peguam, timbul dari sebarang pemungkiran dalam persetujuan ini oleh anda, serta liabiliti lain timbul dari penggunaan anda dari Kasino online dan Perisian ini.
 8. Anda hanya dibenarkan memiliki 1 akaun per rumah tangga atau komputer. Jika anda memiliki lebih daripada satu akaun, Bullbet8 berhak mutlak untuk membatalkan / menarik kembali segala hadiah kemenangan yang telah anda menangi.
 9. Jika anda tidak log masuk ke dalam akaun dalam tempoh 180 hari, sebarang baki dalam akaun anda akan dilupuskan oleh Bullbet8.com.
 10. Kami berhak mengikut budi bicara mengemaskini dan/ atau memindah persetujuan ini dari semasa ke semasa. Ini adalah kewajiban anda untuk menyemak terma dan syarat terkini pada setiap masa dan semua pindaan kepada terma dan syarat akan dimaklum secara online.
 11. Semua pendepositan baru dengan jumlah omset baru akan dikumpulkan untuk menghindari prasangka, apabila jumlah baki akaun taruhan ahli pada ketika itu adalah RM 8.00 atau ke atasnya.
Jaminan Dan Pernyataan Anda
 1. Bullbet8.com tidak mungkin boleh memastikan undang-undang mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan dalam setiap negara di seluruh dunia sentiasa berubah-ubah. Jadi, ahli dikehendaki bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan undang-undang yang memperuntuk dan digunakan di bawah bidang kuasa anda. ahli perlu bertanggungjwab ke atas sebarang akibat yang akan berlaku akibat dia tidak memastikan kesahannya dalam permainan internet di bawah bidang kuasanya.
 2. Anda bertindak bagi pihak sendiri dan atas kerelaan hati anda.
 3. Anda tidak dikongkong oleh legitimasi terbatas.
 4. Anda tidak dikelaskan ke dalam kategori kaki judi.
 5. Semua maklumat yang mana anda membekalkan atau terbekal dalam proses pendaftaran dengan bullbet.com adalah tepat dan anda akan terus kemaskini maklumat sedemikan sekiranya ada sebarang perubahan.
 6. Anda sedar sepenuhnya bahawa pada hakikatnya, anda menghadapi risiko kerugian wang melalui penggunaan Perisian untuk bermain permainan di Kasino online.
 7. Anda tidak akan melakukan deposit dana berasal daripada aktiviti-aktiviti jenayah dan/atau haram.
 8. Anda tidak akan melakukan jenayah dan/atau berniat untuk mempergunakan Akaun Permain berhubungan dengan aktiviti sedemikian. Anda tidak akan atau bercadang untuk menggunakannya ataupun merancang untuk membenarkan barangsiapa untuk menggunakan Kasino online dan Akaun Permain bagi tujuan menjalankan sebarang aktiviti terlarang atau menyalahi undang-undang, tapi tidak terhad kepada, pengubahan wang haram, di bawah mana-mana undang-undang yang bersesuaian dalam penguatkuasaan yang boleh digunakan ke atas anda dan kami.
 9. Anda tidak akan berpakat sulit atau cuba berpakat ataupun berniat untuk menyertai, secara langsung atau tidak langsung, ke dalam sebarang komplot dengan ahli lain dalam aliran sebarang pertaruhan yang anda sedang bermain atau akan bermain di Kasino online.
 10. Anda tidak pernah memegang akaun taruhan yang digantung atau ditamatkan sebelum ini sama ada oleh kami atau mana-mana pengoperasi permainan online; menuntut bayaran balik dalam bentuk wang melalui akaun taruhan atau mengekalkan akaun taruhan semasa.
 11. Semasa proses pembukaan akaun taruhan, anda tidak akan membekalkan sebarang maklumat atau menyerahkan sebarang pernyataan kepada kami di mana adalah tidak tepat, palsu, salah dinyatakan, tidak lengkap atau mengelirukan.
Perubahan pada Persetujuan atau Dasar Kerahsiaan
 1. Kami boleh, menurut budi bicara mutlak kami, membuat perubahan pada persetujuan ini atau Peraturan-peraturan Permainan ataupun Dasar Kerahsiaan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan awal.
 2. Perubahan tersebut akan berkuatkuasa serta-merta mulai tarikh yang ditetapkan. Lantaran itu adalah mustahak bagi anda untuk menyemak terma dan syarat terkini pada setiap masa dan semua pindaan kepada terma dan syarat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membaca pindaan tersebut. Jika anda masih terus mengguna Laman Web atau Kasino online selepas kami membuat pengemaskinian dan pindaan (tanpa menghiraukan kaedah pemberitahuan kami kepada anda tentang perubahan sedemikian), anda dengan automatik bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan pindaan tersebut sama ada anda betul-betul terima notis pemberitahuan, atau terbaca perubahan tersebut. Anda patut menghentikan penggunaan Laman Web atau Kasino online jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan pindaan berkenaan.
Hak Mutlak
 1. Kami berhak mengikut budi bicara penuh dan mutlaknya untuk: menolak sebarang permohonan pendaftaran untuk Laman Web atau Kasino online ini; menolak sebarang taruhan yang dipertaruhkan dalam Kasino online; Kami berhak berdasarkan budi bicara untuk melaksanakan penyiasatan ke atas anda, termasuk pemeriksaan kredit, dari kredit pihak ketiga atau institusi kewangan seperti yang tertera di dalam maklumat yang dibekalkan. Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai wang taruhan atau habuan kemenangan, keputusan kami adalah muktamad dan tidak boleh diprotes.
 2. Kami berhak untuk menahan sebarang bayaran atau amaun kemenangan mengikut budi bicara sehingga pengeshan pengenalan pemenang berkenaan memenuhi kepuasan kami demi untuk memastikan bahawa amaun kemenangan telah dibayarkan kepada ahli yang tepat. Untuk tujuan ini, kami berhak mengikut budi bicara sendri meminta anda membekalkan pengenalan yang disahkan oleh notori atau sebarang pengesahan pengenalan yang setimpal mengikut kesesuaian undang-undang di bawah bidang kuasa anda.
 3. Jika kami mendapati dan/atau mengesyaki anda terbabit dalam aktiviti penipuan atau pemalsuan ataupun mana-mana pembayaran anda adalah pulangan dari caj, kami berhak untuk menahan sebarang bayaran atau amaun kemenangan yang terhutang pada anda serta sekiranya perlu kami akan meminta sebarang bayaran yang dimiliki oleh anda secara sah.
 4. Kami boleh menamatkan hak penggunaan anda di Kasino online tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau menyekat akaun taruhan anda jika menganggap bahawa anda telah memungkir mana-mana terma dan syarat dalam persetujuan ini ataupun jika tindakan anda menyalahi undang-undang. Kami tidak mempunyai apa-apa kewajipan untuk memulangkan balik sebarang dana di dalam akaun taruhan anda.
 5. Kami berhak mengikuti budi bicara sendiri untuk menawarkan dan mengiklankan promosi, bonus atau tawaran khas dari semasa ke semasa dan tawaran sebegini akan tertakluk kepada terma dan syarat tertentu yang akan menjadi sah dalam jangka waktu tertentu. Berhubungan dengan terma-terma tertentu yang tertera dalam promosi, bonus dan tawaran khas tersebut di atas, kami berhak untuk menahan sebarang amaun pengeluaran dari akaun anda yang mana lebih daripada pendepositan asal anda. Tambahan lagi, kami berhak untuk menahan ataupun sebaliknya mengurangkan atau menterbalikkan sebarang bayaran atau amaun kemenangan atau mengubah polisi sekiranya kami mendapati dan/atau mengesyaki bahawa anda sedang menyalahguna ataupun cuba menyalahguna mana-mana perkara yang tersebut di bawah: (i) bonus-bonus; (ii) promosi yang lain; atau (iii) polisi khas atau peraturan yang ditentukan yang berkaitan dengan mainan sedia ada atau mainan baru.
Terma-terma
Persetujuan ini akan berkuatkuasa apabila anda bersetuju dengan terma dan syarat dalam persetujuan ini, dan akan kekal dalam berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya melain diberhentikan. Walau bagaimanapun, bagi mengelakkan kesangsian, anda dinasihati untuk terikat dengan persetujuan ini jika anda bertujuan menggunakan Kasino online dan Laman Web ini, termasuk, tapi tidak terbatas pada, memulakan atau memasukkan Pendepositan melalui Akaun anda atau mengemukakan maklumat deposit kepada kami.

Pemberitahuan
Anda bersetuju bahawa menerima komunikasi daripada kami dalam format elektrik. Komunikasi elektronik mungkin dipaparkan di halaman-halaman dalam Laman Web dan/atau mesej/fail bantuan dari permohonan pelanggan, dan/atau menghantar ke emel anda.

Terma & Syarat Tambahan
 1. Promosi ini terbuka kepada semua ahli terdaftar sahaja. Ahli-ahli perlu menunaikan semua kehendak permainan seperti yang terpapar di bahagian promosi demi untuk memperoleh bonus-bonus tersebut.
 2. Semua bonus pendepositan mesti dituntut sebelum mulai permainan.
 3. Tiada bonus akan diganjarkan selepas ahli mulai bermain permainan di kasino.
 4. Sila ambil perhatian bahawa Bonus Sambutan tidak boleh dipindahkan selepas diisu.
 5. Permainan progresif hanya dibenarkan SELEPAS memenuhi kebutuhan omset tertentu dalam permainan.
 6. Jika, apabila bermain di dalam kasino, anda memenangi sejumlah kemenangan yang dianggap oleh Pengurusan Kasino sesuai bagi publisiti. Anda bersetuju bahawa menjadikan anda tersedia untuk sebarang jenis acara yang diaturkan oleh Bullbet8.
 7. Semua kredit bayaran bagi BONUS PERMAINAN hanya untuk tujuan taruhan sahaja, dan anda tidak boleh tunaikan bonus berkenaan. Anda hanya boleh mengeluarkannya kemenenagan anda. (Tiada pengeluaran boleh dibenarkan bagi amaun yang lebih kurang daripada bonus permainan)
 8. Demi keadilan dalam permainan, untuk mengeluarkan sebarang bayaran anda mesti memenuhi syarat taruhan yang ditetapkan bagi bonus permainan (amaun taruhan akan tertera di bawah setiap promosi.)
 9. Untuk melayakkan diri bagi bayaran bonus, anda mesti melakukan minimum pendepositan sekurang-kurangnya RM 30.
 10. Hanya satu promosi (bonus) akan diganjarkan kepada setiap ahli, rumah tangga dan komputer.
 11. Bullbet berhak untuk menyemak semula rekod transaksi dan log dari semasa ke semasa tanpa sebarang sebab. Ahli yang berusasha hanya untuk memenuhi syarat minimum bagi bayaran bonus, mempamerkan sifat-sifat “pemburu bonus” akan menyebabkan akaun mereka ditanda dan diaudit, jika bahagian sekuriti mendapati bahawa akaun taruhan baru didaftarkan hanya untuk mendapatkan bonus. Jika terdapat bukti menunjukkan bahawa ahli/ahli-ahli berkenaan terlibat diri dalam strategi, Bullbet8 berhak mengikut budi bicara sendiri mengganggapnya sebagai tindakan penyalahgunaan, Bullbet8 berhak menarik balik hak penyertaan promosi bagi ahli sebegini, dan bonus wang, sebarang kemenangan yang diperolehinya di bawah promosi ini serta pulangan pendepositan mereka akan dilucutkan.
 12. Penyalahgunaan termasuk tapi tidak terbatas kepada tindakan di bawah: sebarang corak permainan yang tidak normal. Contoh: Sengaja melakukan pertaruhan dalam risiko minimum: seri, taruhan kosong margin atau taruhan berpagar. Menuntut bonus and menanyakan pengeluaran tanpa melakukan taruhan. Melakukan taruhan berjumlah tinggi (dengan jumlah lebih daripda 30% baki bonus mereka) dari baki akaun kami, di mana baki dihasilkan oleh baki bonus. Mendaftar lebih daripada satu akaun bagi setiap individu dan menggunakan akaun-akaun ini sebagai akaun penipuan dalam percubaan menuntut bonus lebih daripada satu kali. Melakukan taruhan berjumlah tinggi (semasa bermain dengan bonus) dengan percubaan menghasilkan baki tinggi. Selepas tujuan tercapai, menukarkan corak pertaruhan kepada taruhan kecil demi untuk memenuhi kebutuhan omset dan masih menyimpan baki sedia ada yang tinggi (contoh: ahli menaruh RM 25 dengan kemenangan RM 5000, kemudian menukar taruhan kepada RM 0.50 sehingga kebutuhan omset tercapai).
 13. Bullbet8 berhak untuk melarang penyalahguna dari menerima sebarang promosi seterusnya di Bullbet8.com,serta berhak untuk menghantarkan sebarang maklumat mengenai penyalahguna yang diketahui kepada Microgaming. Tindakan ini adalah untuk memastikan bahawa mereka akan dilarang daripada menyertai promosi-promosi di semua kasino yang menggunakan servis Microgaming.
 14. Ahli yang kini mempunyai lebih daripada satu pengeluaran tertunggak dalam akaunnya tidak berkelayakan menerima sebarang bonus, promosi ataupun sebaliknya, sehingga pengeluaran sebegini sama ada diproses atau dibatalkan. Penyalahgunaan polisi ini, seperti yang didefinisikan oleh Bullbet8, akan mengakibatkan kemenangan ahli dibatalkan.
 15. Kami boleh menghendaki anda mengemukakan dokumen pengesahan sebelum sebarang bayaran diproses dari e-dompet taruhan anda.
 16. Pengeluaran yang berjumlah lebih besar dijangka memakan masa lebih lama.
 17. Sila ambil perhatian pada keperluan omset bagi setiap promosi apabila menuntut bonus/ menyertai dalam promosi sebelum memohon sebarang pengeluaran dari akaun taruhan.
 18. Sila ambil perhatian bahawa: Semua bonus pendaftaran percuma (sebelum pendepositan dilakukan) hanya untuk mainan slot sahaja dan dikehendaki memenuhi 50x omset. Sebelum pengeluaran pendepositan mesti dilakukan. Maksimum pengeluaran bagi sebarang bonus PERCUMA adalah RM 100 tidak termasuk bonus.
 19. Sila ambil perhatian bahawa: Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang mainan Pai Gow Poker dan rulet (kesemuanya berbeza), tambah dengan 50% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam permainan RNG & Slot akan dikira masuk ke dalam kebutuhan omset.
 20. Dengan menerima & menggunakan sebarang tawaran promosi kami, ahli dianggap secara langsungnya telah membaca, memahami dan BERSETUJU dengan Terma Penggunaan ini. Jika berlaku sebarang persengketaan, keputusan Bullbet8 adalah muktamad dan terikat.
 21. Jika terdapat sebarang percanggahan atau perselisihan,keputusan Bullbet8 adalah muktamad dan sebarang rayuan dan/atau pertikaian tidak akan dilayan.